a

Nieuwe eisen, nieuwe kansen

Veel studenten beschouwen rekenen als een zware beproeving.
Op de basisschool was het wellicht al geen groot succes en in het voortgezet onderwijs was het nog meer van hetzelfde. Daardoor is er een beeld ontstaan van een onmogelijk vak, omgeven met rekenangst, met daarbij als voortdurende vraag waar je dat rekenen in vredesnaam voor nodig hebt. Een goede implementatie van de nieuwe rekeneisen pakt deze zaken aan en biedt meteen de kans om jezelf en je studenten te verrassen met een frisse innoverende rekendidactiek, ongekende adaptiviteit, ondersteuning op detailniveau en slimme tools om je studenten te monitoren. Stap daarom over op de vernieuwende methode ffRekenen MBO!

Nieuwe Rekeneisen en ffRekenen

Er zijn maar weinig mbo-studenten die graag abstract bezig zijn.
Daarom ligt bij ffRekenen de nadruk op opgaven in een herkenbare en begrijpelijke context. En onze thematische opgaven bieden meerdere deelopgaven rond eenzelfde onderwerp, precies zoals voorzien voor de nieuwe rekenexamens.
ffRekenen is opgezet volgens de vijf domeinen uit de rekeneisen, die elk zijn onderverdeeld in thematische hoofdstukken met compacte leereenheden. Een leereenheid vergt per stuk nooit meer dan 30 minuten verwerkingstijd. Daarnaast zijn er op de achtergrond ondersteunende hoofdstukken voor wie dat nodig heeft; ook met betrekking tot getallen. Daarbij gaat het nooit om kale sommen als tijdvulling, maar om gericht oefenen als het nodig is.
Bij de methode horen instaptoetsen, domeintoetsen en voorbeeldeindtoetsen. Met die laatste kunnen studenten perfect worden voorbereid op de nieuwe examens.

Vernieuwende aanpak

ffRekenen is gebaseerd op de meest actuele inzichten in effectief rekenonderwijs voor mbo-studenten, die je ook terugvindt als aanwijzingen bij de nieuwe rekeneisen voor het MBO. ffRekenen biedt daardoor dé perfecte aansluiting op die nieuwe rekeneisen.

Feedback op maat

Bij alle opgaven in ffRekenen volgt na een fout antwoord een hint op maat. Die sturende feedback kan meteen worden gebruikt om toch tot een goed antwoord te komen. Uit de praktijk blijkt dat het alsnog oplossen van een opgave ook een succesgevoel geeft: een belangrijke stimulans om door te gaan en daardoor rekenangst te overwinnen.

Lukt dit nu allemaal niet, dan biedt het systeem ook nog de mogelijkheid om in een volgende sessie fout gemaakte opgaven nog een keer te maken, maar dan met andere getallen. We bieden studenten hierdoor dus zoveel mogelijk kansen om het goed te doen!

Adaptieve leerroutes

In ffRekenen werkt de adaptiviteit zeer fijnmazig. Bij iedere leereenheid van een hoofdstuk wordt de leerroute bepaald door het kennis- en vaardigheidsniveau waarmee een student start. Een onderwerp hoeft misschien alleen maar te worden afgetoetst, als de student verwacht dat hij/of zij al voldoende voorkennis heeft.
Dan kan juist ook blijken, dat er een beperkte of juist intensievere training nodig is.
Zo ontstaat er een korte of juist langere leerroute door de leereenheid passend bij het vaardigheidsniveau waarmee een student instapt.

De beknopte studentenhandleiding biedt een helder beeld van de werking.

Efficiënt

Door de fijnmazige adaptiviteit ontwikkelt de student zèlf, op ongedwongen wijze, een passend aanbod van leer- en oefenstof en is hij of zij nooit langer dan noodzakelijk aan het werk. Elke leereenheid  van een hoofdstuk biedt 3 routes met 4, 11 of 15 opgaven: op maat voor de student die zijn of haar rekenvaardigheid alleen moet opfrissen, maar ook passend bij de student voor wie de leerstof compleet nieuw is of lijkt te zijn.

Als een leereenheid na een eerste sessie opnieuw wordt geopend, loopt het systeem automatisch langs de opgaven die werden overgeslagen of zonder succes werden verwerkt. Nooit meer nutteloze herhalingen dus!

Het zal een enorme opluchting voor studenten zijn, als zij merken dat zij zich echt kunnen verbeteren in hun eigen tempo en tóch geen seconde te veel tijd ‘kwijt’ zijn.

Volgen en coachen

Als studenten elk hun eigen leerroute en leertempo kunnen hebben, is een goed volgsysteem noodzakelijk. In het volgsysteem van ffRekenen kun je niet alleen de totale voortgang zien, maar ook wie waaraan gewerkt heeft in een bepaalde periode. Bijvoorbeeld vandaag, in de afgelopen week, of in een vakantie of in welke periode dan ook. Naast de individuele resultaten van studenten is het ook interessant om vast te stellen met welke onderwerpen je studenten als groep moeite hebben. In ffRekenen en in de toetsen kun je overzichten van dit soort knelpunten met een druk op de knop boven water halen en er vervolgens extra aandacht in een les aan besteden; gericht bijspijkeren.

De beknopte handleiding biedt in één oogopslag een beeld van de mogelijkheden.

Overzicht kenmerken ffRekenen

Gebruiksgemak:

 • Studenten maken zelf hun account aan en activeren hun licentiecode.
 • Studenten koppelen zichzelf aan hun docent(en) of – als optie – kiezen docenten de studenten die ze willen volgen.
 • Tijdelijke licenties zijn beschikbaar; je kunt dus altijd meteen aan de slag, ook als studenten hun definitieve licentie nog niet hebben.
 • Geen tijdrovende instaptoetsen of nulmetingen voor vrijstellingen; een studentenprofiel ontstaat automatisch.
 • Overzichtelijk volgsysteem met instelbare beoordelingsperiodes: wat hebben de studenten gedaan: vandaag, de afgelopen week, maand …
 • Resultaatanalyse: wat hebben je studenten gedurende een periode gepresteerd?
 • Geïntegreerde oefentoetsen, die je als docent meteen beschikbaar kunt stellen.
 • Toetsanalyse; aandacht besteden aan opgaven die voor je studenten moeilijk blijken.
 • Een uploadkanaal voor eigen materiaal om aan je studenten beschikbaar te stellen.
 • Handleiding als pdf gratis beschikbaar.

Adaptiviteit in ffRekenen:

 • Analyseert antwoorden en geeft daardoor specifieke hints tijdens het maken van een opgave.
 • Past automatisch de leerroutes door een leereenheid aan, aansluitend bij de vaardigheid van de student.

Didactische kenmerken ffRekenen:

 • Vermijdt abstracte uitleg van rekenvaardigheden in stapsgewijze concrete animaties.
 • Bestrijdt rekenangst door ondersteuning bij het maken van opgaven en herkansingen.
 • Is taalarm in animaties en opgaven door gebruik van functionele, realistische beelden.
 • Herhaalt opgaven met andere getallen in de herkansing.
 • Maakt duidelijk waarom rekenen belangrijk is door herkenbare, zinvolle contexten.
 • Traint en verbetert het probleemoplossend vermogen van een student.

METHODE

De keuze voor ffRekenen betekent een keuze voor moderne rekendidactiek, die herkenbaar is voor studenten, een keuze voor een methode waarmee je rekenangst kunt bestrijden door het aanbod van sturende feedback en herkansing, een keuze voor studenten om met behulp van de geboden fijnmazige adaptiviteit efficiënt en gericht te werken aan het versterken van hun zwakke(re) deelgebieden van hun rekenvaardigheid.

De keuze voor ffRekenen betekent voor docenten daarnaast een keuze voor gedetailleerd kunnen volgen hoe het leerproces van studenten verloopt en een keuze voor de mogelijkheid om knelpunten in de rekenvaardigheid van groepen studenten op te sporen.

Daarnaast biedt ffRekenen een aantal praktische pluspunten, zoals tijdelijke licenties, zodat je altijd meteen kunt beginnen, Maar ook het gemak dat studenten zich zelfstandig bij je aanmelden.